Klubb Vedtekter For Wings Of Rogaland


§ 1

Wings of Rogaland ble stiftet den 3.mai 2001 og er en interesseklubb for brukere av Honda Gold Wing og
Honda Valkyrie. Formålet med stiftelsen er å fremme medlemmenes interesser for Gold Wing, sørge for
et positivt Gold Wing miljø og fremme et godt samarbeid med andre motorsykkelklubber. Wings of
Rogaland åpner for at bruker av andre touring sykler enn Goldwing og Valkyrie kan bli støttemedlemmer.
Støttemedlemmer vil ha de samme rettigheter og plikter som medlemmer, bortsett fra stemmerett ved
Årsmøtet. Medlemmer og støttemedlemmer som for kortere eller lengre tid ikke er bruker av Goldwing,
Valkyrie eller Touring sykkel vil fortsatt kunne være medlem eller støttemedlem så lenge de ønsker det
og betaler kontingenten.

§ 2

Det skal avholdes årsmøte en gang pr. år innen utgangen av mars. Årsmøte innkalles 1 måned før møtedag. Forslag til årsmøte må være skriftlig innlevert styret innen 31.januar. 1/3 av stemmeberettiget medlemmer kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. For å oppnå stemmerett må en ha vært betalende medlem de siste 6 mnd. Styret har fullmakt til å disponere engangsbeløp på inntil kr 10 000,-.

§ 3

Klubbens styre skal ha 5 medlemmer og 2 vararepresentanter med følgende verv:

Styreformann.

Kasserer.

Sekretær.

Materialforvalter.

Arrangementsjef.

1. vararepresentant.

2. vararepresentant.

I tillegg skal det velges 2 revisorer.

Styrets formann velges hvert år, de resterende velges for to år om gangen. Ved oppstart velges sekretær, arrangementsjef, 1 vararepresentant og 1 revisor for ett år. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbeltstemme.

§ 4

Det kan bare foretas vedtektsendringer på årsmøtet. Vedtektsendringer krever kvalifisert flertall.

§ 5

Medlemskontigent blir fastsatt av årsmøtet hvert år og innbetales pr. kalenderår.

§ 6

Kun årsmøte kan oppløse klubben. Ved eventuell oppløsning skal klubbens aktiva gå til ideelt formål med eget styre. Årsmøte bestemmer hva det eventuelt skal gå til med simpelt flertall.

§ 7

På det ordinære årsmøtet skal følgende behandles:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.

2. Valg av styre og valg komité.

3. Innkommende saker.

Stavanger, den 03.05.2001

S