Klubb Vedtekter For Wings Of Rogaland


§ 1

Wings of Rogaland ble stiftet den 3. mai 2001, og er en interesseklubb for brukere av Honda Goldwing og Honda Valkyrie. Formålet med stiftelsen, er og fremme medlemmenes interesser for Goldwing og Valkyrie, sørge for et positivt Goldwing/Valkyrie miljø, og fremme et godt samarbeid med andre motorsykkelklubber. Wings of Rogaland åpner for at brukere av andre touringsykler enn Goldwing og Valkyrie kan bli støttemedlemmer. Støttemedlemmer vil ha de samme rettigheter og plikter som medlemmer, bortsett fra stemmerett ved årsmøtet. Medlemmer eller støttemedlemmer som for kortere eller lengre tid ikke er brukere av Goldwing, Valkyrie eller annen touring sykkel vil fortsatt kunne være medlem eller støttemedlem så lenge de ønsker det og betaler kontingenten. Medlemmer som driver virksomhet av slik art at den skader klubbens interesser, kan ekskluderes og fratas medlemskap. Eventuell eksklusjon skal behandles av styret og må vedtas enstemmig.

§ 2

Det skal avholdes årsmøte 1 gang pr. år, innen utgangen av mars. Årsmøte innkalles 1 måned før møtedag. Forslag til årsmøtet, må være skriftlig innlevert styret senest 3 uker før årsmøtet. 1/3 av stemmeberettiget medlemmer kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. For å oppnå stemmerett, må en ha vært betalende medlem de siste 6 måneder. Styret har fullmakt til å disponere engangsbeløp på inntil kr. 10 000,-. På grunn av at det ikke fremkommer noen plass i vedtektene, at det skal avgjøres av årsmøtet, må valg av Vallekomite, Festkomite og Vossegeneral avgjøres av styret.

§ 3
Klubbens styre skal ha 5 medlemmer og 2 vararepresentanter, med følgende verv;

Formann

Kasserer

Sekretær

Materialforvalter

Arrangementsjef

1 Vararepresentant

2 Vararepresentant

I tillegg skal det velges 2 revisorer

Styrets formann velges for 1 år, de resterende velges for 2 år av gangen. Ved oppstart velges sekretær, arrangementsjef, 1 vararepresentant og 1 revisor for 1 år. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret, skal styrets formann ha dobbeltstemme.

Ektepar, samboerpar eller familiemedlemmer, kan ikke samtidig inneha flere enn 1 styreverv. Styremedlemmer i WoR kan ikke inneha styreverv i andre MC-relaterte klubber.

§ 4

Det kan bare foretas vedtektsendringer på årsmøtet. Vedtektsendringer krever kvalifisert flertall.

§ 5

Medlemskontigent blir fastsatt av årsmøtet hvert år og innbetales pr. kalenderår.

§ 6

Kun årsmøte kan oppløse klubben. Ved eventuell oppløsning skal klubbens aktiva gå til ideelt formål med eget styre. Årsmøte bestemmer hva det eventuelt skal gå til med simpelt flertall.

§ 7
På det ordinære årsmøte skal følgende behandles: 1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning. 2. Valg av styre og valgkomite
3. Innkommende saker.
Ved valg av formann/president: Vedkommende må ha vært medlem i klubben 3 år eller mer, før vedkommende kan bli valgt inn som formann/president i WoR.